Home >> Inschrijven >> Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

 • Het cursusjaar loopt van 1 augustus 2017 t/m 31 juli 2018
 • Aanmelding kan digitaal of door inlevering van een ondertekend inschrijfformulier
 • Inschrijvingen voor een cursus behorende tot de categorie InstrumentStandaard (code M9A t/m M9F) gelden voor minimaal 1 jaar, en worden daarna stilzwijgend verlengd. Opzegging zonder kosten is gedurende het eerste jaar mogelijk na een proefperiode van 10 weken, zoals onderstaand beschreven, en aan het einde van een cursusjaar (opzegging voor 1 augustus). Vanaf het tweede jaar kunt u uw inschrijving kosteloos per maand opzeggen. Uw lesovereenkomst eindigt op de eerste dag van de maand rekening houdend met 1 kalendermaand als opzeggingstermijn. Voorbeeld: bij opzegging op 11 januari wordt de lesovereenkomst per 1 maart beëindigd.
 • Door zijn inschrijving verbindt een deelnemer zich voor de gehele cursus en dus voor betaling van het gehele cursusgeld. Bij eerste aanmelding voor Jaarcursussen Instrumentale en Vocale Lessen en Jaarcursussen Beeldend geldt een proefperiode van 10 weken, te rekenen vanaf de datum van de eerste les, waarbinnen schriftelijk kan worden opgezegd. Wordt niet opgezegd voor de tiende week dan is de inschrijving definitief.
 • Tussentijdse opzegging geeft in overige gevallen dan bovenstaande geen recht op lesgeldrestitutie.
 • De leerling dient zich voor ieder cursusjaar opnieuw in te schrijven met uitzondering van de cursussen behorende tot de categorie InstrumentStandaard (M9A t/m M9F). Na inschrijving voor een instrumentale jaarcursus wordt de lestijd in onderling overleg met de docent vastgesteld. Daartoe neemt de docent in de week voor begin van de lessen contact op met de leerling. Deelnemers aan cursussen/workshops/groepslessen krijgen voor begin van de eerste les bericht.
 • Stichting Vonk heeft het recht bij onvoldoende inschrijvingen een cursus niet te laten doorgaan.
 • Stichting Vonk behoudt zich het recht voor af te wijken van de vermelde lesdagen en lestijden, wanneer zulks om organisatorische redenen noodzakelijk is. Als dat gebeurt zijn de voorwaarden pas weer van toepassing als de cursist heeft bevestigd aan de gewijzigde cursusopzet deel te nemen.
 • Voor jaarcursussen kunnen maximaal twee lessen per jaar zonder inhaalverplichting vervallen wegens ziekte van de docent. Mochten er meer lessen door ziekte van de docent uitvallen dan worden deze ingehaald of vervangen, of als laatste oplossing naar rato terugbetaald. Lessen die door verhindering van de leerling worden verzuimd kunnen niet worden ingehaald.
 • Door aanvaarding van de inschrijfvoorwaarden stemt de cursist in met het gebruik door Stichting Vonk van foto’s, film- en geluidopnames waarop hij of zij is afgebeeld of opgenomen. Deze foto’s en opnames zijn gemaakt tijdens lessen, optredens, voorstellingen en/of andere activiteiten van Vonk. Ze worden alleen gebruikt als promotiemateriaal en niet afgestaan aan derden.  Neem bij vragen over dit punt schriftelijk of per e-mail contact op met Stichting Vonk.

Betaling en kortingen

 • Voor cursussen korter dan 30 weken geschiedt de betaling in één keer.
 • Voor jaarcursussen is betaling in drie termijnen mogelijk.
 • Betaling is mogelijk door middel van een overschrijving of door middel van een automatische incasso.
 • Bij aanmaning wegens niet tijdige betaling wordt € 5,00 extra per keer in rekening gebracht.

Betaling door middel van overschrijving:

 • Betaling ineens d.m.v. overschrijving binnen 30 dagen na factuurdatum. Korting bij jaarcursussen € 7,50.
 • Alleen bij jaarcursussen betaling in drie termijnen d.m.v. overschrijving: geen korting.
 • Vervaldata termijnbedragen 1, 3 en 5 maanden na factuurdatum.

Betaling door middel van automatische incasso:

 • Betaling ineens d.m.v. automatische incasso: alleen bij jaarcursussen, korting € 7,50. Datum afschrijving factuurbedrag: 15 oktober 2016
 • Betaling in drie termijnen d.m.v. automatische incasso: geen korting. Data afschrijving termijnbedragen: 15 oktober 2017, 15 december 2017, 15 februari 2018

Overige kortingen:

 • Gezinskorting voor jaarcursussen: 10% per deelnemende cursist uit één gezin of als één cursist meerdere cursussen volgt.
 • De gemeente Waddinxveen kent een Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten, RBMA extra vergoeding. Kinderen tot 17 jaar kunnen onder bepaalde voorwaarde gratis één cursus per kalenderjaar bij Stichting Vonk volgen. Volwassenen die gebruik kunnen maken van deze regeling kunnen voor 50% van de werkelijke kosten één cursus per kalenderjaar bij Stichting Vonk volgen. Voorwaarden en informatie: www.waddinxveen.nl (werk en inkomen).
 • Houders van een Rotterdampas krijgen € 25,00 korting bij inschrijving voor een cursus, lezingencyclus of workshop boven de € 100,00. Zie www.rotterdampas.nl/acties onder Waddinxveen.